/meta/recipes-sato/sato-icon-theme/sato-icon-theme/