aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/meta-python/recipes-devtools/python/python3-pykwalify_1.7.0.bb
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* python3-pykwalify: Do not unset _PYTHON_SYSCONFIGDATA_NAMEKhem Raj2021-02-081-1/+1
* python3-pykwalify: fix missing commaHongxu Jia2020-10-041-0/+2
* python3-pykwalify: Add recipe for v1.7.0Abhishek Shah2020-04-171-0/+19